Банковские карточки в Республике Беларусь - RBCARD.com (проект о пластиковых картах, банках, банковском оборудовании, платежных системах и новых технологиях в финансовой сфере) RBCARD.com - Банковские карточки в РБ: проект о банках, картах, оборудовании  новых технологиях в финансах.


 

    

Молодiжнi картки ЄВРО<26 Європейської Асоцiацiї Молодiжної Карти

Молодiжнi картки ЄВРО<26 Європейської Асоцiацiї Молодiжної Карти Концепція ЄВРО<26

Метою організацiй молодiжної картки є надання молодi можливостi доступу до культурних заходiв i подiй, забезпечення мобiльності молодi, а також надання послуг та iнформацiї, необхiдної для прийняття свiдомих i обдуманих рiшень. Привабливiсть картки ЄВРО<26, iз знижками та послугами, що вона пропонує в галузях культури, спорту, подорожей, iнформацiї, послуг та товарiв, роблять молодь зацiкавленою в iнформацiї, яку вони можуть отримати вiд їхньої органiзацiї.Будучи органiзацiями на регiональному чи нацiональному рiвнi, вони здатнi вiдповiдати вимогам мiсцевих власникiв карток та пропонувати їм користування перевагами одночасно у всiй Європi.

Швидке зростання системи Європейської молодiжної картки.

У 1987 роцi нацiональна молодiжна картка була введена у п’яти європейських країнах, надаючи знижки та переваги (привiлеї) в культурi, відпочинку, спортi, подорожах, iнформацiї, товарах i послугах на нацiональному рiвнi. Усвiдомлюючи загальну мету (цiлi), органiзації молодiжної картки започаткували європейську спiвпрацю з метою зробити всi переваги власникiв картки доступними в кожнiй з п’яти країн. Така взаємодiя мiж п’ятьма системами карток започаткувала розвиток єдиної європейської молодiжної картки ЄВРО<26 – Ліссабонський протокол означив початок реальному iснування картки в Європi.

Починаючи з 1987, кожного року вiдбувалось зростання: приєднувались новi країни, бiльше молодi отримували картки, до яких додавались новi i новi переваги та послуги. На 1997 роцi бiльше 2.5 мiльйонiв молодi у 25 європейських країнах мали молодiжнi картки iз логотипом ЄВРО<26. Органiзацiї молодiжної картки спiвпрацювали через Європейську Асоцiацiю Молодiжної Картки. У 1991 Рада Європи пiдтримала картку, прийнявши часткову угоду (Partial Agreement) стосовно молодiжної картки, визнаючи її як iнструмент пiдтримки мобiльностi молодi в Європi.

Проекти, що сприяють підтримці мобiльностi молодi та участi її суспiльному життi.

Принцип взаємодiї (поєднання) переваг забезпечує власникiв ЄВРО<26 перевагами та iнформацiєю стосовно транспорту, житла, дорожної страховки, культурних подiй, вiдпочинку та спорту як в межах власної країни, так i на мiжнародному рiвнi. Це допомагає їм бути бiльш мобiльними в своїй країнi i заохочує їх до подорожей за кордон.

Картки ЄВРО<26 закладають фундамент європейського способу життя молоді, фундамент нових можливостей в Європі.

Журнали та iнформацiйнi бюлетнi окреслюють європейськi цiлi. Просуваються такi теми (гасла) як “Європа без перешкод” та “за толерантнiсть” та такi проекти як обмiни (exchanges) ЄВРО <26. Власники карток заохочуються до зворотнього зв’язку, до визначення питань (проблем), з якими стикається молодь, до активної участі у запровадженнi та пiдтримцi молодiжної картки.

Канали iнформацiї для молодi.

Молодiжнi картки ЄВРО<26 забезпечують молодь iнформацiєю через рiзнi канали: щорiчнi довiдники (путiвники), журнали – зараз видаються майже 20ма органiзацiями молодiжної картки з тиражем понад 2.500.000 – плюс iнформацiйні бюлетнi, helpdesks (інформаційні столи) та iнтернет-сторiнки. Часто молодь може зв’язатись iз спецiалiзованими iнформацiйними агенцiями чи цi агенцiї запрошуються скористатись каналами зв’язку, що надаються молодiжною карткою. Ведеться дослiдження з кiлькома iншими європейськими партнерами з приводу створення (зааснування) Європейської Телефонної Iнформацiйної Служби, яка надалi сприятиме зростанню потенцiалу картки ЄВРО<26.

www.euro26.org є офiцiйною веб-сторiнкою ЄАМК. Багато зі згаданих вище 300000 переваг картки на територiї Європи були внесенi в базу даних, до якої можна отримати доступ через цей сайт, який забезпечує як молодь, так i органiзацiї картки швидкою та найновiшою iнформацiєю. Ця сторiнка також має детальну iнформацiю щодо ЄАМК, Асоцiацiї, та пропонує лiнки до багатьох регiональних та нацiональних органiзацiй картки ЄВРО<26.

Органiзацiї ЄВРО<26 працюють на некомерцiйних засадах. Щоб забезпечити, фактично, змогу пропонувати молодiжнi картки, доступнi всiй молодi, вони працюють разом з iншими молодiжними органiзацiями, регiональними чи нацiональними громадськими (суспiльними) агенцiями та приватними спонсорами, та iнодi частково ними фiнансуються. Фiлософiя органiзацiй молодiжної картки така, що картка не є просто карткою (рiччю в собi, рiччю для себе, завершеним i цiлiсним явищем, що iснує саме заради себе), а є iнструментом довiри i забезпечення прав молодi, iнструментом, який може бути використаний багатьма органiзацiями, що займаються наданням молодi рiзних послуг та соціального захисту. Запровадження (втілення в життя) такої фiлософії означає роботу з широким колом органiзацiй, щоб забезпечити максимальну вигоду (користь) власнику картки. Все бiльше прикладiв такого пiдходу можна знайти в поєднанні молодiжних карток з iншими членськими картками.

На мiжнародному рiвнi ЄАМК спiвпрацює з Радою Європи, Європейською комiсiєю, Європейською молодiжною iнформацiйною та дорадчою агенцiєю (ЄIМДА), Eurodesk, Мiжнародною студентською та дорожною конфедерацiєю, Федерацiєю Європейського Союзу Асоцiацiй молодiжних гуртожиткiв.

Органiзацiї та компанiї, що бачать новi можливостi в гнучкiй концепцiї ЄВРО<26 запрошуються контактувати з секретарiатом ЄАМК чи органiзацiями молодiжної картки у їхньому регiонi чи країнi.

финтех

Booking.com

 

СПРАВОЧНО

плас форум